Archiv

2019 - Pension Schöller (Bilder folgen)

2018 - Dr Himmlsbrief

2017 - Dr Sprangsburn  (Bilder folgen)

2016 - Dr Heiroatsteifl

2015 - Zamplstuhl und Waberschiffl (Grußschinner Doamoast)

2014 -De Steenbruchschmiede

2013 - Klotzkoarle

2012 - A dr Granze

2011 - Dr Geizteifl

2010 - De Brüderhöfe

2009 - Anne verdrähte Frooe

2009 - Fräulein Meisterin

2008 - A Wirrwoar

2007 - De Guldplumpe