Schauspieler

Gunter Kunath
Gunter Kunath

2007 - De Guldplumpe

2008 - A Wirrwoar

2009 - Anne verdrähte

            Frooe

2010 - De Brüderhöfe

2011 - Dr Geizteifl

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

2022 - Pension Schöller

Birgit Kunath
Birgit Kunath

2007 - De Guldplumpe

2008 - A Wirrwoar

2009 - Anne verdrähte

            Frooe

2010 - De Brüderhöfe

2011 - Dr Geizteifl

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

2022 - Pension Schöller

2023 - Der Störenfried

Frank Feucrich
Frank Feurich

2007 - De Guldplumpe

2008 - A Wirrwoar

2009 - Anne verdrähte

            Frooe

2010 - De Brüderhöfe

2011 - Dr Geizteifl

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

2022 - Pension Schöller

Hans-Georg Glathe
Hans-Georg Glathe

2007 - De Guldplumpe

2008 - A Wirrwoar

2009 - Fräulein Meisterin

 

2010 - De Brüderhöfe

2011 - Dr Geizteifl

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

2022 - Pension Schöller

2023 - Der Störenfried


Heiko Pavlik
Heiko Pavlik

2007 - De Guldplumpe

2008 - A Wirrwoar

2009 - Anne verdrähte

            Frooe

2010 - De Brüderhöfe

2011 - Dr Geizteifl

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

            Waberschiffl

Antje Pvlik
Antje Pavlik

2007 - De Guldplumpe

2008 - A Wirrwoar

2009 - Anne verdrähte

            Frooe

2010 - De Brüderhöfe

2011 - Dr Geizteifl

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

Lothar Hommel
Lothar Hommel

2008 - A Wirrwoar

2009 - Anne verdrähte

            Frooe

2010 - De Brüderhöfe

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

Manuel Hommel
Manuel Hommel

2008 - A Wirrwoar

2009 - Fräulein Meisterin

2011 - Dr Geizteifl

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

2022 - Pension Schöller


Peter Meurich
Peter Meurich

2008 - A Wirrwoar

2009 - Fräulein Meisterin

2010 - De Brüderhöfe

2011 - Dr Geizteifl

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

2022 - Pension Schöller

Gisela Wicke
Gisela Wicke

2008 - A Wirrwoar

2009 - Anne verdrähte

            Frooe

2010 - De Brüderhöfe

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

2022 - Pension Schöller

Ekkehard Roscher
Ekkehard Roscher

2008 - A Wirrwoar

2010 - De Brüderhöfe

2011 - Dr Geizteifl

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

2022 - Pension Schöller

2023 - Der Störenfried

Katrin Rönsch
Katrin Rönsch

2010 - De Brüderhöfe

2011 - Dr Geizteifl

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

2022 - Pension Schöller

2023 - Der Störenfried


Frank Pracht
Frank Pracht

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

2022 - Pension Schöller

2023 - Der Störenfried

Celine Adam
Celine Adam

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

Kerstin Jungnickel
Kerstin Jungnickel

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

2022 - Pension Schöller

2023 - Der Störenfried

Mike Adam
Mike Adam

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl


Cedric Adam
Cedric Adam

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

Janika Stelley
Janika Stelley

2015 - Zamplstuhl und

     Waberschiffl

2016 - Dr Heiroatsteifl

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

Klaus-Peter Schulze
Klaus-Peter Schulze

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller

2022 - Pension Schöller

2023 - Der Störenfried

Pascal Wirrig
Pascal Wirrig

2017 - Dr Sprangsburn

2018 - Dr Himmlsbrief

2019 - Pension Schöller


Ursula Hommel
Ursula Hommel

2008 - A Wirrwoar

2009 - Fräulein Meisterin

2010 - De Brüderhöfe

2013 - Dr Klotzkoarle

Alexandra Göhl
Alexandra Göhl

2007 - De Guldplumpe

2008 - A Wirrwoar

2009 - Fräulein Meisterin

Lena Wenzel
Lena Wenzel

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede

Nathalie Melde
Nathalie Melde

2012 - A dr Granze

2013 - Dr Klotzkoarle

2014 - De Steenbruch-

            schmiede


Jens Köhler (mit Alexandra Göhl)
Jens Köhler (mit Alexandra Göhl)

2008 - A Wirrwoar

Eva Matschulla
Eva Matschulla

2009 - Fräulein Meisterin

Ilona Schön
Ilona Schön

2016 - Dr Heitoatsteifl

2018 - Dr Himmlsbrief  

            (Aushilfe)